Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Opbrengstgericht onderwijs

  • Een individueel plan vraagt om een individuele benadering van het kind. Dit betekent niet dat we altijd één op één met het kind werken, maar dat de leerstof en de benadering aansluiten bij de mogelijkheden, kennis en vaardigheden van het kind.

Ook bij de keuze van werkmaterialen streven we ernaar om aan te sluiten bij de interesses en de mogelijkheden van het kind.

Leerlingvolgsysteem

Om een individueel handelingsplan te maken, registeren we de vorderingen van elk kind in het Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS).
 
Deze gegevens bieden ons een actueel beeld van het niveau van het kind op de diverse ontwikkelingsterreinen en vakgebieden van de leerlijnen. In het handelingsplan beschrijven we de doelen voor de periode tot aan de kerstvakantie en de periode tot aan de zomervakantie. 
 
Tweemaal per schooljaar brengen wij de resultaten van uw kind in kaart. Op grond van deze inventarisatie kijken wij of uw kind op zijn plaats zit in de huidige groep. Het handelingsplan wordt dus jaarlijks twee keer geëvalueerd: in januari en in juni.
 
Tijdens beide evaluaties wordt stilgestaan bij de geformuleerde doelen, waarbij in januari het accent ligt op de niet gehaalde doelen en de vervolgacties. Voordat we het handelingsplan definitief vaststellen, krijgt u een concept handelingsplan. Hierin kunnen, in overleg, doelen worden aangepast.

Ontwikkelingsperspectief

Alle leerlingen hebben nu een handelingsplan. Vanwege wijzigingen in wettelijke kaders is voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) verplicht. Dit gaat in per 1 augustus 2013 conform de wet Kwaliteit (V)SO. 

 

Leerlingzorg en ondersteuning

:

Help (nieuw venster)