Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

lesprogramma

  • Elke school voor primair (speciaal)onderwijs en voortgezet (speciaal)onderwijs stelt iedere 4 jaar een schoolplan op. In het schoolplan leest u hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert.
Schoolplan
Aan bod komen onder andere het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid.
 
De medezeggenschapsraad van de school moet het schoolplan goedkeuren. Daarna stelt het schoolbestuur het plan vast. Het schoolplan kan, op verzoek, op De Wegwijzer worden ingezien. 
 
Leerlijnen
De leerlijnen zijn het uitgangspunt om volgens een doorgaande lijn te werken aan de kerndoelen van het ZML-onderwijs. De leerlijnen voorzien in een breed onderwijsaanbod en bereiden de leerlingen voor op de periode na onze school.
De niveau-indeling binnen de leerlijnen houdt rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod te koppelen aan de leerlijnen kunnen we betekenisvolle activiteiten aanbieden.
Lesuren per vak per jaar
Het aantal lesuren per vak is lastig aan te geven omdat de mogelijkheden per leerling zo verschillend zijn. Hierdoor is het aantal lesuren per leer-, vormings- en ontwikkelingsgebied per leerling anders.
 
Leer-, vormings- en ontwikkelingsgebieden
Aangezien de leerlingen verschillende ontwikkelingsmogelijkheden hebben, nemen ze niet allemaal deel aan dezelfde activiteiten. Wat de leerstof aangaat wordt zoveel mogelijk bij de ontwikkeling en de leeftijd van de leerlingen aangesloten. Iedere leerling heeft zijn of haar eigen werkzaamheden. In het schoolplan staan deze gebieden verder uitgewerkt. Dit plan kunt u op school inzien.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)