Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. Wij hebben een MR die bestaat uit vier personen, twee leden uit de oudergeleding en twee leden uit de personeelsgeleding.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn eens in de zes weken en vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur op De Wegwijzer. Deze vergaderingen zijn openbaar. De data staan in de nieuwsbrief die regelmatig gedeeld wordt.

De directeur neemt regelmatig deel aan de vergaderingen, zij informeert de MR vanuit het management. 

Onderwerpen

Zaken waarover gesproken wordt tijdens de vergaderingen hebben allemaal met het schoolbeleid te maken zoals het jaarplan, begroting, formatieplan en het vakantierooster. De MR heeft voor een groot aantal onderwerpen instemmings- of adviesrecht. Ook denkt en praat de MR mee in een beleidsvoorbereidend stadium. De MR van De Wegwijzer heeft als doel om op een positief kritische manier de belangen van de leerlingen, personeel en ouders van De Wegwijzer te behartigen.

 

Contact

Als u contact wil met de oudergeleding dan kan dat via Peter Schouten (vader van leerling uit groep Waterlelie) of Jack Timmermans (vader van leerling uit groep Boterbloem).


Contact met de personeelsgeleding kan via de voorzitter Linda Schrauwen of secretaris Gerda Schulting.