Voor wie is ons onderwijs bedoeld?

In de onderwijszorgarrangementen worden leerlingen aangesproken op hun mogelijkheden en leren zij omgaan met hun beperkingen. Het onderwijs op De Wegwijzer is adaptief en opbrengstgericht.

Leerlingen leren doelen na te streven door van, naast en met elkaar te leren. De medewerkers helpen daarbij. Dit doen we in een leerklimaat met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling via rust, regelmaat, ritme én uitnodiging en herhaling. Dit alles vindt plaats in een betekenisvolle, praktische en uitdagende omgeving.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs gaat uit van drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Relatie betekent welkom zijn. Kinderen ervaren dat ze erbij horen, dat ze mee mogen doen en dat anderen met hen willen spelen en werken. Autonomie betekent ruimte krijgen. Kinderen ontwikkelen autonomie als ze zelf beslissingen mogen nemen, zelf kunnen kiezen en verantwoordelijkheid mogen dragen voor hun initiatieven en activiteiten. Competentie betekent voor vol worden aangezien. Kinderen krijgen het gevoel dat ze competent zijn als ze zich capabel en voor hun taak berekend voelen en als ze prestaties leveren en daarvoor waardering krijgen van anderen.

Opbrengstgericht onderwijs

Het belangrijkste dat ouders en verzorgers van school verwachten is goed onderwijs. Goed onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van een leerling. Dit is het geval als we op de volgende vragen positief antwoord kunnen geven:

  • Maakt de leerling voldoende groei door?
  • Ontstaan er geen gaten in het onderwijs?
  • Is het welbevinden van de leerling in orde?

De school heeft een duidelijk onderwijskundige visie. Kinderen worden echt gezien en er wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft. Het onderwijs is goed gedocumenteerd en onderbouwd. De commissie van begeleiding is goed opgezet.

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden.