Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs. 

Voorbereid op de toekomst 

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:  

  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel dagbesteding. Deze leerlingen volgen leerroute 1 of 2, belevingsgericht of activerend. 
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht. Deze leerlingen volgen leerroute 3, 4 of 5. Uitstroom naar de Entree-opleiding (mbo niveau 1) is ook mogelijk. 

Verschillende leerroutes 

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, maar ook naar de schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren, en meer. 

Het onderwijsprogramma  

Ons onderwijs is afgestemd op de overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs of het praktijkonderwijs. Daar zijn er voor leerlingen twee uitstroomprofielen: dagbesteding en arbeid. In onze leerroutes houden we daar vast rekening mee. In het onderwijsprogramma hanteren we drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. We maken gebruik van de methode Teach like a champion. 

Onderbouw  

In de onderbouw zitten leerlingen van beide uitstroomprofielen samen in een groep. Het onderwijs is gericht op ontwikkelen van interesses, werkhouding en basisvaardigheden voor zelfredzaamheid. Er is veel ruimte voor spel en beweging, muziek en creatieve vakken. We werken met pictogrammen, foto’s een speciale klok. Zo maken we de dag overzichtelijk.  

Midden- en bovenbouw  

In de midden- en bovenbouw gaan we verder met de ontwikkeling van de leerlingen. We sluiten aan op waar zij in de onderbouw gebleven zijn. Vanaf deze fase zitten leerlingen met hetzelfde uitstroomprofiel zo veel mogelijk bij elkaar in de groep. We besteden meer tijd aan cognitieve vaardigheden en taal. Hierbij houden we rekening met de ondersteuningsbehoefte van ieder kind. 

Digitale geletterdheid  

Digitale middelen spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Daar sluiten we op De Wegwijzer bij aan. In het lesaanbod werken we daarom met digitale hulpmiddelen, zoals het digitale schoolbord, Chromebook en tablets. Deze middelen zijn een onmisbare aanvulling op ons onderwijsaanbod. 

Godsdienst  

Aan de hand van de methode Trefwoord vertellen we Bijbelverhalen en koppelen deze aan het leven in deze tijd. We stimuleren het respect hebben voor andere levensbeschouwingen zonder dat dit de eigen levensbeschouwing tekort doet. Dit doen we in de eigen groep en in de dagelijkse praktijk.