Verzuim protocol

Verzuimprotocol 2023 – 2024

Dit stappenplan beschrijft de handelingen die moeten gebeuren om het verzuimbeleid goed uit te kunnen voeren.

Doel van het protocol

  1. Het terugdringen en voorkomen van schoolverzuim.
  2. Snel en adequaat reageren op iedere vorm van verzuim en de (eventueel) daaraan gekoppelde gedragsproblematiek.

 

Stap 1: Het melden van verzuim door de ouders/ verzorgers.

De ouders/verzorgers worden verzocht de afwezigheid van hun kind te melden via SocialSchools voor 8.30 uur, met opgaaf van de reden van verzuim of door te bellen naar de school voor 08:30 uur.

Als de ouders/verzorgers telefonisch verzuimmelding doen zorgt de administratie dat de groep voor 8.45 uur op de hoogte is gesteld.

In het geval van niet gemeld verzuim wordt er vanuit de school voor 9.30 uur door de leerkracht of in overleg met administratie contact gezocht met de ouders/verzorgers en wordt gevraagd naar de reden van het verzuim.

Stap 2: De registratie van het verzuim.

De leerkrachten registreren dagelijks het verzuim in ParnasSys. Alle verzuim is geregistreerd als geoorloofd of ongeoorloofd.

De leerkracht

- Neemt na vier dagen contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als de leerling nog niet hersteld is en vraagt naar stand van zaken.

 

Stap 3: Onderzoek van het verzuim en vervolgacties op verschillende vormen van ongeoorloofd verzuim.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt er als volgt worden gehandeld.

Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim: 

(minder dan 16 uur ongeoorloofd verzuim per 4 weken)

  • Nodigt de leerkracht ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek, eventueel bij zijn van een teamleider

Bij structureel ongeoorloofd verzuim:

(16 uur verzuim per 4 weken)

  • Informeert de leerkracht de teamleider. De leerkracht informeert de ouders/verzorgers dat er door de teamleider contact wordt opgenomen met de ouders.
  • De teamleider neemt telefonisch contact op met de ouders en gaat het gesprek aan over het frequente verzuim. Hierbij de waarschuwing dat bij nogmaals verzuim de teamleider de leerplichtambtenaar gaat inschakelen. Afhankelijk van de aard van het verzuim kan mogelijk de schoolarts ingeschakeld worden.
  • De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld door de teamleider. De teamleider meldt dit ook aan de CvdB. Of andersom, de leerplichtambtenaar neemt contact op met de teamleider.
  • Zodra een Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim bij de leerplichtambtenaar binnen is (via ParnasSys), neemt deze contact op met de betrokken teamleider en overlegt of, en zo ja welke actie er ondernomen gaat worden. De leerplichtambtenaar meldt aan de teamleider wat de resultaten van de interventie zijn. De uitkomst wordt door de teamleider vastgelegd in ParnasSys.

De teamleider kan in het geval van zorgwekkend verzuim onmiddellijk de leerplichtambtenaar inschakelen, dus óók als de wettelijke termijn nog niet overschreden is.

 

Bijzondere omstandigheden

Kinderen met een (gedeeltelijke) vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet. Dat wetsartikel zorgt ervoor dat kinderen met een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school hoeven. Wanneer een leerling vanwege zware psychische beperking niet volledig met onderwijs te belasten is, zoekt de school een (tijdelijke) oplossing in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), de schoolarts, de sociale wijkteams, CJG, en zorgpartners. Het besluit om voor enige periode niet volledig onderwijs te volgen wordt gezamenlijk genomen en gemonitord middels multidisciplinaire besprekingen met alle betrokkenen o.l.v. de schoolmaatschappelijk werker.

 

Extra verlof

De teamleider neemt een beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g):

Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders/verzorgers en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken.

  • religieuze feestdagen;
  • gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of aanverwanten, huwelijk van bloed- of aanverwanten,12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-) jubileum van bloed- of aanverwanten en verhuizing van het gezin).
  • aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers.

 

Bij twijfel overlegt de teamleider met de directeur en/of neemt contact op met de leerplichtambtenaar om de aanvraag te bespreken. Alle aanvragen minimaal 6 weken vooraf schriftelijk ingediend door de ouders en schriftelijk beantwoord door de teamleider. Indien nodig worden bewijsstukken gevraagd. Alles wordt in ParnasSys opgeborgen. Als er door artsenbezoek of door een andere reden een dag gemist moet worden, dient dit van tevoren te worden gemeld bij de leerkracht.

 

Voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:

Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s)/verzorger(s), familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst, vakantie in het laagseizoen, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden., eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte, activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.