Veiligheid

Veiligheid staat centraal op onze school. Alleen in een veilige omgeving met een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling.  

Wat betekent dat? 

We passen goed op voor ongelukken op school. We zijn ons bewust van  situaties die gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Geweld en pesten horen niet op school, net als seksuele intimidatie en discriminatie. We respecteren en accepteren elkaar. School is een plek waar leerlingen zicht veiligheid ervaren en zichthuis voelen. In het schoolveiligheidsplan staat wat de school doet voor de veiligheid.  

Heldere afspraken 

Afspraken over goed gedrag maken de school veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van school, leerlingen kennen de schoolregels. Zo weet iedereen wat  goed gedrag is en wat niet. Ze helpen om ongewenst gedrag te voorkomen. Er zijn duidelijke afspraken over wat er gebeurt als een leerling of medewerker iets doet dat niet mag. Bijvoorbeeld: een consequentie, schorsing of aangifte bij de politie. Wat we doen, staat in de afspraken. Vraag er gerust naar op school.  

Veilig en prettig leerklimaat 

We onderzoeken regelmatig het leerklimaat in alle groepen. Hoe vinden de leerlingen het in de klas? Voelen zij zich prettig? En voelen zij zich veilig? Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn, is dat óns huiswerk.  

Meldcode Huiselijk geweld 

Voor alle medewerkers in onderwijs geldt dat zij moeten handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wanneer er sprake is van vermoedens van onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling we actie moeten ondernemen en de stappen van de meldcode moeten volgen. De meldcode ligt op school ter inzage.